locked
export access to excel ne cac ban! RRS feed

 • Question

 • Export Report dang mở sang Excel

  Xin chào các Bạn,
  Xin trao đổi với các Bạn 1 cách export Report đang mở trong Access sang Excel như sau:

  1. Viết 1 hàm dùng chung có nội dung:
  Function ExPortActRpt2Excel()
  '
  Dim Tentailieu As String, GetAppDir as string
  GetAppDir = Left(CurrentDb.Name, Len(CurrentDb.Name) - Len(Dir$(CurrentDb.Name)))
  Tentailieu = Screen.ActiveReport.Name
  DoCmd.OutputTo acOutputReport, Tentailieu, acFormatXLS, GetAppDir & Tentailieu & ".XLS"
  MsgBox "Da xuat Bao bieu hien hanh thanh File " & GetAppDir & Tentailieu & ".XLS"

  End Function

  2. sau đó tạo 1 Macro Autokeys như sau:
  Macro Name: ^{F12}
  Action: RunCode
  Comment: Export Report dang mo sang Excel
  Function Name: ExportActRpt2Excel()

  Bằng cách tạo Macro này ta đã tạo 1 phím tắt Ctrl+F12
  Từ sau đấy, khi 1 Report đã được mở trên màn hình ở chế độ Preview ta chỉ cần dùng phím tắt này sẽ Export được Report sang Excel.

  Lê Hồng Đức
  Tuesday, March 22, 2011 1:59 PM