none
document.write('') RRS feed

 • 问题

 • 请教各位:下面的这段代码,应该怎么写,才不会出错?
  <SCRIPT language=javascript>
  document.write('<a href="http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=020188d9778556831361b40dc20169af776e8b3b75bea986d0bfda8d98a24819"; target=_blank; onclick="var tempSrc='http://sighttp.qq.com/wpa.js?rantime='+Math.random()+'&sigkey=020188d9778556831361b40dc20169af776e8b3b75bea986d0bfda8d98a24819';var oldscript=document.getElementById('testJs');var newscript=document.createElement('script');newscript.setAttribute('type','text/javascript'); newscript.setAttribute('id', 'testJs');newscript.setAttribute('src',tempSrc);if(oldscript == null){document.body.appendChild(newscript);}else{oldscript.parentNode.replaceChild(newscript, oldscript);}return false;"><img border="0" SRC='http://wpa.qq.com/pa?p=1:1162040409:12' alt="小吕"></a>');
  </SCRIPT>
  谢谢了!

  2009年9月14日 8:25

答案

 • <SCRIPT language=javascript>
  document.write('<a href="http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=020188d9778556831361b40dc20169af776e8b3b75bea986d0bfda8d98a24819"; target=_blank; onclick="var tempSrc=\'http://sighttp.qq.com/wpa.js?rantime=\'+Math.random()+\'&sigkey=020188d9778556831361b40dc20169af776e8b3b75bea986d0bfda8d98a24819\';var oldscript=document.getElementById(\'testJs\');var newscript=document.createElement(\'script\');newscript.setAttribute(\'type\',\'text/javascript\'); newscript.setAttribute(\'id\', \'testJs\');newscript.setAttribute(\'src\',tempSrc);if(oldscript == null){document.body.appendChild(newscript);}else{oldscript.parentNode.replaceChild(newscript, oldscript);}return false;"><img border="0" SRC=\'http://wpa.qq.com/pa?p=1:1162040409:12\' alt="小吕"></a>');
  </SCRIPT>
  显示出来Q我的图片
  【孟子E章】
  • 已标记为答案 NewJoin 2009年9月18日 9:03
  2009年9月14日 10:12
  版主

全部回复

 • 要让双引号内包含单引号,不要让单引号包含双引号。
  分号等特殊符号用前面加斜线(\)。
  做最好的自己
  2009年9月14日 8:34
 • 你好,将 onclick的处理 分离到一个单独的function中

  Wenn ich dich hab’,gibt es nichts, was unerträglich ist.坚持不懈!http://hi.baidu.com/1987raymond
  2009年9月14日 8:39
  版主
 • 将'替换成\'
  【孟子E章】
  • 已标记为答案 NewJoin 2009年9月14日 8:59
  • 取消答案标记 NewJoin 2009年9月14日 8:59
  2009年9月14日 8:39
  版主
 • 我可以给你一个截图看看吗?

  2009年9月14日 9:04
 • 我可以加你QQ,给你看下截图吗?
  2009年9月14日 9:05
 • <SCRIPT language=javascript>
  document.write('<a href="http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=020188d9778556831361b40dc20169af776e8b3b75bea986d0bfda8d98a24819"; target=_blank; onclick="var tempSrc=\'http://sighttp.qq.com/wpa.js?rantime=\'+Math.random()+\'&sigkey=020188d9778556831361b40dc20169af776e8b3b75bea986d0bfda8d98a24819\';var oldscript=document.getElementById(\'testJs\');var newscript=document.createElement(\'script\');newscript.setAttribute(\'type\',\'text/javascript\'); newscript.setAttribute(\'id\', \'testJs\');newscript.setAttribute(\'src\',tempSrc);if(oldscript == null){document.body.appendChild(newscript);}else{oldscript.parentNode.replaceChild(newscript, oldscript);}return false;"><img border="0" SRC=\'http://wpa.qq.com/pa?p=1:1162040409:12\' alt="小吕"></a>');
  </SCRIPT>
  显示出来Q我的图片
  【孟子E章】
  • 已标记为答案 NewJoin 2009年9月18日 9:03
  2009年9月14日 10:12
  版主