none
sql语句的问题??? RRS feed

 • 问题

 • select TBTID,Documentname,TBTdatetime,Member from dbo.V_TBT_Member union select TBTID,Addendumfile,Addendumtime,Member from dbo.V_Addendum_Member where TBTID in (select TBTID from TBT_inf) 
  这句sql语句中,怎么将第一个加粗的TBTID作为参数传给第二个加粗的TBTID。是这样的,第一个表中存放的是TBT,第二个表中存放的是补遗(所谓补遗就是对TBT表中的TBT的补充),我要实现的就是每当我从TBT表中选择TBT的信息时,如有存在它的补遗,就取出来。  请问问能不能这样实现,有其他的办法也可以,急用!!!谢谢啦!!!!!!!!!!!
  2009年4月11日 13:46

答案

 • try:

  select TBTID,Documentname,TBTdatetime,Member from dbo.V_TBT_Member 
  union 
  select t1.TBTID,Addendumfile, t1.Addendumtime, t1.Member from dbo.V_Addendum_Member t1, dbo.V_TBT_Member t2
  where t1.TBTID = t2.TBTID

  I Love SQL Server!
  • 已标记为答案 风中客 2009年4月12日 0:55
  2009年4月11日 14:32
 • select TBTID,Documentname,TBTdatetime,Member from dbo.V_TBT_Member
  union
  select t1.TBTID,Addendumfile, t1.Addendumtime, t1.Member from dbo.V_Addendum_Member t1, dbo.V_TBT_Member t2
  where t1.TBTID = t2.TBTID and t1.TBTID in (select TBTID from TBT_inf) 


  family as water
  • 已标记为答案 风中客 2009年4月12日 0:55
  2009年4月11日 15:29

全部回复

 • try:

  select TBTID,Documentname,TBTdatetime,Member from dbo.V_TBT_Member 
  union 
  select t1.TBTID,Addendumfile, t1.Addendumtime, t1.Member from dbo.V_Addendum_Member t1, dbo.V_TBT_Member t2
  where t1.TBTID = t2.TBTID

  I Love SQL Server!
  • 已标记为答案 风中客 2009年4月12日 0:55
  2009年4月11日 14:32
 • select TBTID,Documentname,TBTdatetime,Member from dbo.V_TBT_Member
  union
  select t1.TBTID,Addendumfile, t1.Addendumtime, t1.Member from dbo.V_Addendum_Member t1, dbo.V_TBT_Member t2
  where t1.TBTID = t2.TBTID and t1.TBTID in (select TBTID from TBT_inf) 


  family as water
  • 已标记为答案 风中客 2009年4月12日 0:55
  2009年4月11日 15:29
 • 谢谢大家的帮助,我已经解决了,万分感谢!!!!!!!!!!!!!!

  2009年4月12日 0:55