none
登陆超时登陆界面会显示在window.open中,怎么解决? RRS feed

 • 问题

 • 用web.config配置cookie登陆超时……用window.open打开的窗口登陆超时登陆界面会显示在window.open中,怎么解决?

  2008年12月11日 10:20

答案

 • 你可以在login.aspx里加

   

  <script>

  if(window.opener)

  {

   window.opener.location='Login.aspx';

   window.close();

  }

  </script>

  2008年12月11日 12:23
  版主