none
建議 及 Bug RRS feed

 • 问题

 • 建議 及 Bug


  微軟拼音 一直是我認為最好地拼音輸入法
  ——雖今 搜狗拼音 多爲用者 緣鄙人因習古漢語之需 繁體自學習——
  善不悉言

  建議

  祈恢復 繁體自學習
  增 繁簡切換 快捷鍵
  增 軟鍵盤切換 快捷鍵

  Bug

  自始 1.0 以來 素存之 Bug
  若 繁體模式 下 無 御 字 祗有 禦 字
  御與禦 不同 禦非御之繁
  是類 任檢一字書即明

  《在綫〈新華字典〉》·御 釋爲 http://xh.5156edu.com/html3/4644.html
  御 yù
  ①駕駛車馬:御車。御者。
  ②封建社會之上級對下級的管理,統治:「百官御事」。御下。御眾。
  ③對帝王所作所爲及所用物的敬稱:御用。御覽。御旨。御賜。御駕親征。
  禦 yù
  ④抵擋:防禦。禦敵。禦寒。

  若此類 Bug 居存至今 實匪夷所思
  若非 原著者/設計者 已去就 亦或所注者 祗在外觀 未可知也
  不佞竊望 著者盡賭 原斯——此論壇——之文

  文不悉言 言不盡意
  愚 兄/弟 謹識

  2010年1月14日 6:40