none
关于exchange 2016 CU23安全漏洞CVE-2022-24516, CVE-2022-21979, CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022-30134告警 RRS feed

  • 问题

  • 您好

       当前exchange 2016 CU23,每次按官方指导一直在更新安全补丁,但是通过healthcheck脚本执行后还是发型有如下CVE-2022-24516, CVE-2022-21979, CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022-30134没有修复,请教下这种该如何处理,已更新的补丁信息如下

    2022年11月28日 1:19

答案