none
windows server 2003 几天内重启3次! RRS feed

  • 问题

  • 你好:6月27日无故重启,事件查看器显示:事件1001,内容:检侧错误:0x000000d1  (0x00000000,0xd0000002,0x00000000,0xbaa9fbe8)

    6月6日C盘空间满,王外考数据时重启,事件查看器显示:事件1001,内容:检侧错误:0x000000d1  (0x00000000,0xd0000002,0x00000000,0xba68fbe8)

    6月9日无故重启,事件查看器显示:事件1001,内容:检侧错误:0x000000d1  (0x00000000,0xd0000002,0x00000000,0xbaa8fba6)

    请专家们帮我分析一下这是真么了,每次都没有6006事件!

    2014年7月9日 5:00

答案